GRAND PRIX WARSZAWY W FITNESS – TARGI FIWE 2015

GRAND PRIX WARSZAWY W FITNESS – TARGI FIWE 2015

(Eliminacje do Arnold Classic Europe 2015 w Fitness, Fitness Sylwetkowym, Bikini Fitness i Fitness Atletycznym Kobiet oraz Fitness Plażowym Mężczyzn)

WARSZAWA, 12-13 WRZEŚNIA 2015 R


REGULAMIN

1. ORGANIZATORZY

 • Reinhold Expo Sp. z o.o. (Targi FIWE)

 • Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego

2. TERMIN I MIEJSCE

Grand Prix Warszawy w Fitness odbędzie się w dniach

12-13 września 2015 roku

Warszawskim Centrum EXPO XXI

ul. Prądzyńskiego 12/14

3. UCZESTNICTWO

W Grand Prix Warszawy mogą brać udział reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zrzeszonych w PZKFiTS. Informacji w tej sprawie udziela biuro Związku (tel. 022 550 09 67). Każdy klub biorący udział w rywalizacji musi mieć opłaconą składkę członkowską PZKFiTS na 2015 rok. Każdy startujący musi mieć opłaconą licencję PZKFiTS na 2015 rok. Wysokość opłat podana jest w KOMUNIKACIE FINANSOWO-ORGANIZACYJNYM PZKFiTS na 2015 rok, dostępnym na stronie internetowej Związku: www.pzkfits.pl w zakładce „Komunikaty”. Wymagane opłaty na rzecz PZKFiTS należy wnosić na konto PZKFiTS:

Bank PKO SA, nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718

z podaniem nazwy klubu, imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata, ewentualnie w biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok.427, Warszawa, (e-mail: pzkfits@pzkfits.pl, tel. 022 55009 67). Opłaty wnoszone bezpośrednio przed zawodami będą obciążone dodatkowym narzutem w wysokości 20 zł.

UWAGA:

 • Każda zawodniczka/zawodnik uczestniczący w Grand Prix może wystąpić tylko w jednej kategorii indywidualnej. Wyjątkiem są zawodnicy i zawodniczki fitness, którzy mogą wystąpić w drugiej konkurencji sylwetkowej.

4. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia imienne startujących należy wpisać w formularzu dostępnym pod adresem
http://pzkfits.pl/grand-prix-warszawy-w-fitness-targi-fiwe-2015/
do dnia 4 września 2015 roku
.

W zgłoszeniu każda zawodniczka lub zawodnik musi podać:

 • imię i nazwisko

 • rok urodzenia

 • klub/stowarzyszenie zrzeszone w PZKFiTS, w którego barwach startuje

 • kategorię startową wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty wpisowego

Wpisowe z dokładnym wyszczególnieniem nazwiska zawodnika (w polu: temat/tytułem) i dopiskiem „GP”, należy wpłacić na konto PZKFiTS:

Bank PKO SA, nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718

Obowiązuje wpisowe w wysokości 40 zł od zawodniczki/zawodnika.

Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku:

 • negatywnej weryfikacji,

 • rezygnacji zawodnika ze startu po weryfikacji,

 • spóźnienia się zawodnika na start swojej kategorii.

5. PRZYJAZD I ZAKWATEROWANIE

Uczestnicy Grand Prix zgłaszają się do Biura Zawodów, które będzie czynne od godziny 09:30 we wskazanym pomieszczeniu w hali wystawowej nr 2 Warszawskiego Centrum EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14.

UWAGA:

Uczestnicy sami rezerwują sobie noclegi w hotelach.

6. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW

Weryfikacja uczestników Grand Prix Warszawy odbędzie się:

– Dla zawodników startujących w sobotę, 12 września 2015 r:: w godzinach 09:30-11:30

– Dla zawodników startujących w niedzielę, 13 września 2015 r: w godzinach 09:30-11:30

we wskazanym pomieszczeniu w miejscu zawodów.

Zawodniczki i zawodnicy stają do weryfikacji w stroju startowym do rundy oceny sylwetki.

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.


Zobowiązani są posiadać:

 • Dokument tożsamości ze zdjęciem, zawierający dokładną datę urodzenia

 • Licencję Zawodnika PZKFiTS opłaconą na 2015 rok (lub potwierdzenie dokonania opłaty licencyjnej).

 • Zaświadczenie lekarskie, pozwalające na start w zawodach sylwetkowych lub aktualną Książeczkę Zdrowia Sportowca.

 • Dowód wniesienia opłaty startowej

Zawodnicy zobowiązani są posiadać ze sobą stroje startowe do wszystkich rund oraz płytę CD z nagraniem do programu dowolnego. W przypadku nagrania na płycie CD należy posiadać także rezerwowe nagranie. W przypadku złego stanu technicznego nagrania Organizator zastrzega sobie prawo zastosowania własnego podkładu muzycznego.

Narada techniczna sędziów i kierowników ekip odbędzie się 12 września 2015 roku zaraz po weryfikacji.

7. KATEGORIE

Fitness mężczyzn, open

Fitness kobiet, open

Fitness plażowe mężczyzn (męska sylwetka) do 178 cm

Fitness plażowe mężczyzn (męska sylwetka) powyżej 178 cm

Fitness plażowe juniorów (męska sylwetka) open

Fitness plażowe mężczyzn superfinał (po 3 najlepszych)

Fitness plażowe mężczyzn – eliminacje do Arnold Classic Europe 2015, open

Fitness atletyczne kobiet (kobieca sylwetka) open

Fitness sylwetkowe kobiet, open

Bikini fitness kobiet do 166 cm

Bikini fitness kobiet powyżej 166 cm

Bikini fitness juniorek, open

Bikini fitness kobiet superfinał (po 3 najlepsze)

Bikini fitness kobiet – eliminacje do Arnold Classic Europe 2015

Fitness plażowe mężczyzn – debiutanci, open

Bikini fitness kobiet – debiutantki, open

Konkurencje rozgrywane jako open są jednocześnie eliminacjami do Arnold Classic Europe

Uwaga: juniorki i juniorzy mogą startować w kategoriach seniorek i seniorów

8. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

Zgodnie z zasadami IFBB, na zawodach nie można już używać bronzerów łatwo ścieralnych. Opaleniznę należy uzyskiwać poprzez stosowanie samoopalaczy (na kilka dni przed zawodami), na które przed wejściem na scenę nakłada się już tylko oliwkę.

Na podstawie rejestracji w biurze zawodów, zawodnik otrzymuje identyfikator który umożliwi wejście do strefy zawodów oraz strefy rozgrzewki.

W celu zapewnienia sprawnej obsługi zawodników przed startem, Organizator na Naradzie Technicznej wydaje kierownikom ekip identyfikator „Trener”. Liczba wydanych identyfikatorów uzależniona jest od liczby zawodników startujących w barwach danego klubu/stowarzyszenia, tj.:

 • drużyny liczące do 3 zawodników – 1 identyfikator,

 • drużyny liczące powyżej 3 zawodników – 2 identyfikatory

Osoby nieposiadające stosownego identyfikatora (np. członkowie rodzin zawodników, inni trenerzy, instruktorzy itp.) nie będą miały wstępu na zaplecze.

9. PLANOWANY PROGRAM ZAWODÓW


12 września 2015 roku (sobota), godzina 13:00

Eliminacje, półfinały i finały

Bikini fitness debiutantek

Bikini fitness juniorek

Fitness atletyczne kobiet

Fitness kobiet

I BLOK DEKORACJI: Bikini fitness debiutantek, Bikini fitness juniorek, Fitness atletyczne kobiet, Fitness kobiet.

Bikini fitness kobiet do 166 cm

Bikini fitness kobiet powyżej 166 cm

II BLOK DEKORACJI: Bikini fitness kobiet – obie kategorie

Bikini fitness kobiet superfinał (po 3 najlepsze)

Bikini fitness kobiet – eliminacje do Arnold Classic Europe 2015

III BLOK DEKORACJI: Bikini fitness kobiet superfinał

13 września 2015 roku (niedziela), godzina 13:00

Eliminacje, półfinały i finały

Fitness plażowe debiutantów

Fitness plażowe juniorów

Fitness sylwetkowe kobiet

Fitness mężczyzn

IV BLOK DEKORACJI: Fitness plażowe debiutantów, Fitness plażowe juniorów, Fitness sylwetkowe kobiet, Fitness mężczyzn.

Fitness plażowe mężczyzn do 178 cm

Fitness plażowe mężczyzn powyżej 178 cm

V BLOK DEKORACJI: Fitness plażowe – obie kategorie

Fitness plażowe mężczyzn superfinał (po 3 najlepszych)

Fitness plażowe mężczyzn – eliminacje do Arnold Classic Europe 2015

V BLOK DEKORACJI: Fitness plażowe superfinał

OSTATECZNY PROGRAM ZAWODÓW BĘDZIE ZATWIERDZONY PO WERYFIKACJI!!!

Zależnie od liczby zgłoszonych zawodników, niektóre kategorie mogą zostać rozegrane tylko w rundach finałowych lub w ogóle mogą nie zostać rozegrane, co wpływa na kolejność startu.

10. NAGRODY

100.000 zł – pula nagród na dzień 1 września 2015r

We wszystkich pozostałych kategoriach nagrody stanowią suplementy diety oraz nagrody w postaci profesjonalnej odzieży sportowej.

Obowiązek podatkowy, jeżeli zaistnieje, leży po stronie osoby nagrodzonej.

We wszystkich kategoriach zawodniczki/zawodnicy otrzymują dyplomy za miejsca od I do VI.

11. KOMISJA SĘDZIOWSKA

Komisję Sędziowską powołuje PZKFiTS.

12. POSTANOWINIA KOŃCOWE

Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów i nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Komisja Odwoławcza złożona z Sędziego Głównego i przedstawiciela Organizatora, po wpłaceniu wadium w wysokości 100 zł na rzec Organizatora.

13. INFORMACJE

Szczegółowych informacji o imprezie udziela biuro PZKFiTS, telefon: 022 550 09 67. e-mail: pzkfits@pzkfits.pl

Zatwierdził: Organizator:

Wiceprezes PZKFiTS mgr inż. Andrzej Michalak

Bartłomiej Pomarański

Manager

Reinhold Expo Sp. z o.o.

Dodaj komentarz